0
Известување

Известување

Од земаните примероци на вода од Градскиот водовод-Пробиштип,ЈЗУ Центар за Јавно Здравје-Штип, утврди дека испитаната вода ОДГОВАРА согласно со Правилникот за безбедност на вода за пиење (Службен весник на Р.М. 46/08 год.)

Резултати Пробиштип

0

...