• Водозафат кој ги зафаќа подземните води во месноста “Студеник” од каде по гравитационен пат водите се доведуваат во собрен бунар за потоа да бидат испумпани во резервоар со капацитет од 270 м3 преку кој водата гравитационо се дистрибуира до потрошувачите;
• Командна постројка со комплетна ел. инсталација и регулација;
• Потисен цевковод Ø 160 од ПС. до резервоар;
• Пумпи со капацитет од 12.5 лит/сек.
• Промарна мрежа со ПВЦ црева од Ø 63 до Ø 200мм. преку која домаќинствата и правните субјекти се снабдуваат со вода.
• Хлорна постројка каде што се врши автоматско холорирање.