0
Информација до корисниците

Информација до корисниците

 

Почитувани корисници

Ве молиме сите забелешки и приговори во однос на:

- Месечните комунални сметки

- Неисправност на мерен инструмент (водомер)

- Дефект на водоводна или канализациона мрежа

- Превземање и изнесување на комунален отпад (домаќинство и дворно место)

- Чистење на јавно-прометни површини (улици)

задолжително да ги пријавите лично во просториите на претпријатието или на телефонски број 032/480-667 секој ден (Понеделник-Петок) од 07:00 до 15:00 часот.

Ви благодариме на соработката

0

...