0

И З В Е С Т У В А Њ Е

ПОЧИТУВАНИ СОГРАЃАНИ, ПОЧИТУВАНИ КОРИСНИЦИ
Следејќи ги најновите препораки на Владата за преземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од ширење на корона вирусот согласно информацијата на Управувачкиот комитет за управување со кризи и на препораките на Комисијата за заразни болести на МЗ,ВИ ПРЕПОРАЧУВАМЕ:
1.Вашите потреби со службите на ЈКП “Никола Карев”- Пробиштипда ги извршувате преку телефон 032-480-666 или со електронски пораки (email) jkpnikolakarev@gmail.com.
2. За сите проблеми и потреби да ги контактирате Раководителите во ЈКП “Никола Карев”- Пробиштип по телефон и тоа:
- ЗА ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ОД ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕР: водовод, канализација, јавна чистота, собирање смет, одржување на градски гробишта…
• ИЛЕ СЕРАФИМОВ -Технички раководител ТЕЛ: 076/205-095
• ДРАГАН РИСТОВСКИ– Раководителна водовод и канализација ТЕЛ:075/389-066
• ДРАГАН ЗЛАТАНОВ -Раководител за паркови и зеленило ТЕЛ: 078/441-296
• БЛАГОЈ МИНОВСКИ-Раководител одд за корисници ТЕЛ: 076/ 202-616
• АНИТА ВАСИЛЕВСКА -Инжинер за проектни активностиТЕЛ: 078/374-583
- ЗА ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ ОД ПРАВНА И ЕКОНОМСКА ПРИРОДА:
• САШО СТАНКОВСКИ – Раководител за заеднички работи ТЕЛ: 075/469-698
• БЛАГИЦА МИШЕВСКА -Раководител за финансии ТЕЛ: 075/ 454-474
• АЛЕКСАНДАР ПЕШЕВСКИ- Раководител на одд за човечки ресурси ТЕЛ: 078/241-947
Раководителите ќе одговорат на Вашите прашања и проблеми и ќе Ве упатат во понатамошни постапки.
ФИКСЕН ТЕЛ: 032/ 480-666
Отворени електронски пошти:jkpnikolakarev@gmail.com
СЕ НАДЕВАМЕ ДЕКА НАШИТЕ ПРЕПОРАКИ ЌЕ ГИ ПОЧИТУВАТЕ.
ЗДРАВЈЕТО, ПРЕД СЕ!
12.03.2020 година Директор:
Побиштип Ненад Павиќевиќ

0

...