1. ЦЕНА НА ВОДАТА ЗА ПИЕЊЕ

Цена на водата за пиење за домаќинства-физички лица- 29,50 ден/м³

Цена на водата за пиење за индустријата-правни субјекти-47,00 ден/м³

2.ЦЕНА ЗА ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ – КАНАЛИЗАЦИЈА

Цена за одведување на урбани отпадни води-физички лица-3,50 ден/м³

Цена за одведување на урбани отпадни води-правни субјекти-4,10 ден/м³

3.ЦЕНА ЗА СОБИРАЊЕ,ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ЦВРСТ ОТПАД

Цена за собирање,транспорт и депонирање на комунален цврст отпад за:

Стенбен корисен простор до 50 м² ————————————— 2,40 ден/м²

Станбен корисен простор над 51 м² ————————————- 1,00 ден/м²

Дворни површини – домаќинства —————————————– 0,20 ден/м²

Дворни површини – правни субјекти ————————————  0,30 ден/м²

Деловни површини до 20м² – правни субјекти ———————— 8,00 ден/м²

Деловни површини над 21м² – правни субјекти ———————- 5,00 ден/м²

4.ЦЕНА ЗА СОБИРАЊЕ,ТРАНСПОРТ И ДЕПОНИРАЊЕ НА ДРУГИ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД

Цена за собирање,транспорт и депонирање на други видови неопасен отпад:

Индустриски отпад —- депонирање — 800,00 ден/t – превоз — 300,00 ден/t

Комерцијален отпад — депонирање — 800,00 ден/t – превоз — 300,00 ден/t

Отпадоци што се создаваат од градежни работи – градежен шут:

Депонирање— 500,00 ден/t —- превоз — 300,00 ден/t

Растителен отпад —- депонирање — 500,00 ден/t —- превоз — 300,00 ден/t

5.ЦЕНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАЗАРНИ МЕСТА НА ГРАДСКИОТ ПАЗАР ВО ПРОБИШТИП И НА ПАЗАРОТ ВО ЗЛЕТОВО

Цени на пазарни услуги на градскиот пазар во Пробиштип:

Резервација на продажно место зелен пазар, од 2м² изнесува 18,000 денари/годишно, или 11,000 денари за шест месеци.

Резервација на продажно место текстил, од 3м² изнесува 18,000 денари/годишно, или 11,000 денари за шест месеци.

Еднодневна резервација на продажно место од 1м² ————  200,00 ден

Еднодневна резервација на продажно место од 2м² ———–  400,00 ден

Резервација на продажно место во парцела ( во границите ) на пазарот ( од товарно возило)–500,00 денари/дневно

Пазарна такса за паркирање на возило(комбе)во граници на пазар –50,00 ден/дневно

Пазарна такса за паркирање на возило(камион) во граници на пазар–100,00 ден/дневно

Цени на пазарни услуги во Злетово:

Користење на продажно место на пазарот во Злетово од 1м² —–100,00 ден