Собирањето на комуналниот отпад има директно влијание во зачувување на урбаната животна средина од аспект на санитарно и еколошко значење. Собирањето на комуналниот отпад од подрачјето на градот Пробиштип се врши од пластични и метални контејнери кои служат за селекција на отпад а исто така комуналниот отпад се собира и од корпи  и канти кои се распределени низ градот.   Транспортирањето на комуналниот отпад се врши со специјални комунални возила (камиони), како и трактори за понедостапните места.

Динамиката за собирање и транспортирање на комуналниот отпад во подрачјето на градот Пробиштип се утврдува во зависност од :

- Густина на населеност

- Количеството на создаден комунален отпад

- Структурата на комуналниот отпад

- Начинот на однесување на корисниците во урбаната средина

- Инфраструктурни сообраќајни услови

- Видот и бројот на поставените садови за комунален отпад

Распоредот за собирање на комуналниот отпад во град Пробиштип со камион-ДАФ.

 

Реден  број

 

          Ден кога се собира сметот

        Улица од каде се собира сметот

1

Понеделник

Сите Контејнери во градот

2

Вторник

ул.Нада Михајлова,Контејнерите во градот,Конфекции(Даматекст,Рамиза), ул.Јаким Стојковски

3

Среда

Контејнери во градот,Конфекција Алекс,ул.8-ми Септември,ул.Никола Карев,ул.Кочо Рацин.

4

Четврток

Злетово( Контејнери и улици)

5

Петок

 ул.Миро Барага,Конфекција Панови,Контејнери во градот,Контејнери кај Градските гробишта

20150306_115134

Распоредот за собирање на комуналниот отпад во град Пробиштип со камион-ИВЕКО

Реден   број

   Ден кога се собира сметот

 

Улица од каде се собира сметот

1

Понеделник

ул.Илинденска,ул.Партизанска,ул.Брака Миладиновци,ул.Никола Карев,ул.Миро Барага,Конфекција Панови

2

Вторник

ул.Доне Божинов,населба.Шилек,ул.Кочо Рацин,Градски пазар,Контејнери во старо Калниште,Конфекција Линеа

3

Среда

ул.Плавица,ул.3-ти Април,ул.28-ми Август,Ленинов Плоштад,ул.9-ти Мај,ул.Јане Сандански

4

Четврток

ул.Јаким Стојковски,ул.ЈНА

5

Петок

ул.Јордан Стојанов,ул.Славко Баев,ул.Илинденска,ул.Планинска,ул.Доне Божинов