Внатрешната организациона поставеност на јавното претпријатие се организира во:две (2) Служби и пет (5) Одделенија и тоа:

1. Служба за технички работи со – раководител : Иле Серафимов.

–Оделение за произвоство на вода – раководител : Ружица Диовска.

–Оделение за дистрибуција, мерење и анализа – раководител : Благој Миновски.

–Оделение за одржување на водовод и канализација, возен парк и електро-машинско одржување – раководител : Љупчо Димитровски.

-Одделние за комунална хигиена, одржување на паркови и зеленило и ЈСП – раководител : Драган Златанов.

-Одделение за техничка припрема, инвестиции и управување со гробишта – раководител: Лена Котевска.

2. Служба за општо административни, заеднички работи и финансии.

-Одделение за општи и заеднички работи, кадровски работи и управување со стамбен и деловен простор – раководител-секретар: Александар Пешевски.

- Одделение за финансии, сметководство, правни работи, јавни набавки и наплата: – раководител : Благица Мишевска.

Организациона шема на ЈКП Н.Карев.

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер се:

1.Александар Пешевски

ул.Миро Барага бр.7   Пробиштип

телефон за контакт 032/480-666

е-маил : jkpnikolakarev@gmail.com

2.Ружица Диовска

ул.Миро Барага бр.7   Пробиштип

телефон за контакт 032/480-666

е-маил : jkpnikolakarev@gmail.com