Систем за водоснабдување Пробиштип

Со изградба на Х.С. Злетовица и цевковод Ø500 мм. и Ø 350 мм. во должина од 18.6 км. Доведена е вода од 100 лит/сек. Со проектот за филтер станица и избор на технологија во текот на 2012 година истата беше изградена и со работа започна од февруари 2013 година со капацитет од 75 лит/сек.

filter_bg

Истата работи на принцип на Ултрафилтрација со пропусливост од 0.01 до 0.1 микрон, што е повеќе од доволно на сосема преироден начин да изврши филтрација на водата без приотоа да минат било какви бактерии вируси и останати микроорганизми, што ја прави водата микробилошки исправна.
Самиот процес на филтрација на водата е со модерен компјутерски Skada Систем со кој имаме 24 часовно следење на произвосдтвото и квалитетот на филтрираната вода.
Па отука со право можеме да кажеме дека жителит на општина Пробиштип вода за пиење добиваат од една од најсовремените и најмодерни филтер станици во светски рамки.

Резервоари за вода:
• Собирен 1500 м3;
• Регулационен резервоар 600 м3.
Градската водоводна мрежа се состои од цевководи од Ø63 доØ 300 кои служат како примарна водоводна мрежа преку која се врши водоснабдување на домаќинствата и индустријата со вода за пиење.

Систем за водоснабдување Злетово

• Водозафат кој ги зафаќа подземните води во месноста “Студеник” од каде по гравитационен пат водите се доведуваат во собрен бунар за потоа да бидат испумпани во резервоар со капацитет од 270 м3 преку кој водата гравитационо се дистрибуира до потрошувачите; • Командна постројка со комплетна ел. инсталација и регулација; • Потисен цевковод Ø 160 од ПС. до резервоар; • Пумпи со капацитет од 12.5 лит/сек. • Промарна мрежа со ПВЦ црева од Ø 63 до Ø 200мм. преку која домаќинствата и правните субјекти се снабдуваат со вода. • Хлорна постројка каде што се врши автоматско холорирање.

• Водозафат кој ги зафаќа подземните води во месноста “Студеник” од каде по гравитационен пат водите се доведуваат во собрен бунар за потоа да бидат испумпани во резервоар со капацитет од 270 м3 преку кој водата гравитационо се дистрибуира до потрошувачите; • Командна постројка со комплетна ел. инсталација и регулација; • Потисен цевковод Ø 160 од ПС. до резервоар; • Пумпи со капацитет од 12.5 лит/сек. • Промарна мрежа со ПВЦ црева од Ø 63 до Ø 200мм. преку која домаќинствата и правните субјекти се снабдуваат со вода. • Хлорна постројка каде што се врши автоматско холорирање.