• Пријавете истек на вода од водовод или канализација;
  • Пријавете дефект на водоводна инсталација;
  • Пријавете ако има запушување на канализациона мрежа;
  • Пријавете паркирано возило над водоводна или канализациона шахтa;
  • Пријавете ако некој гради над водоводната или канализационата мрежа;
  • Пријавете ако некој врши ископ на подземната водоводна или канализациона мрежа;
  • Пријавете приклучок на водоводна или канализациона мрежа без присуство на овластени лица од “ЈКП Никола Карев″.